Le Sopha (1742)
Crébillon, Claude Prosper Jolyot de (1707-1777), libertinistischer Schriftsteller

Erwähnungen

Briefe von Jean Paul

3. Abteilung, Briefe von Jean Paul


Band Referenzen
II   561.

4. Abteilung, Briefe an Jean Paul


Band Referenzen
IV   328,26.