Le Sopha (1742)
Crébillon, Claude Prosper Jolyot de (1707–1777), libertinistischer Schriftsteller

Erwähnungen

Briefe von Jean Paul

3. Abteilung, Briefe von Jean Paul


Band Referenzen
II   561.

4. Abteilung, Briefe an Jean Paul


Band Referenzen
IV   328,26.