De l‘Education d‘une Princesse (1781)
Sydow, Josephine von (geb. Peyrennit de l’Escun (Lescun), gesch. de Monbart (1758? -1829), Schriftstellerin,

Erwähnungen

4. Abteilung, Briefe an Jean Paul


Band Referenzen
III/1   296,36-37.